CZSKEN
O nás
Principy řízení společnosti

Principy řízení společnosti

Politika kvality

Politika kvality stanovuje základní firemní hodnoty a záměry, které se vedení společnosti zavazuje prosazovat k naplnění strategické vize a mise společnosti.

Vize společnosti

Stát se preferovaným poskytovatelem agenturního zaměstnávání, recruitmentu a outsourcingu náboru a vytvořit s našimi zákazníky dlouhodobý vzájemně výhodný obchodní vztah.

Mise společnosti

 • Poskytnout našim zákazníkům i kandidátům pragmatická řešení jejich náborových potřeb ke spokojenosti obou stran.
 • Dosáhnout u dočasně přidělených zaměstnanců srovnatelné úrovně kvality, loajality a stability jako u zaměstnanců kmenových.
 • Rozvíjet a podporovat možnosti našich zákazníků k jejich vlastnímu růstu, prostřednictvím flexibilních řešení a smysluplným využíváním moderních technologií při vyhledávání a zaměstnanců s požadovanými znalostmi a zkušenostmi.
 • Umožnit každému z našich zaměstnanců, pracujícím pro nás i přiděleným u našich zákazníků, vykonávat smysluplnou práci za spravedlivou mzdu, ať jsou již jeho kariérní cíle malé nebo velké.
 • Požadovat za poskytované služby odpovídající odměnu, dosahovat přiměřený zisk a soustavně zvyšovat hodnotu společnosti pro její vlastníky.

I. Vztah k zákazníkům

Požadavky a očekávání – Za všech okolností plnit požadavky našich zákazníků, překračovat jejich očekávání a kvalitou našich produktů a služeb naše zákazníky pozitivně překvapovat. Pozorně našim zákazníkům naslouchat s cílem analyzovat jejich potřeby a očekávání.

Spolehlivost – Požadavky a přání našich zákazníků plníme včas a v požadované a očekávané kvalitě. Naše obchodní nabídky a smluvní vztahy připravujeme s ohledem na naše možnosti a vždy tak abychom byli schopni splnit, co slíbíme.

Efektivnost - Přinášet našim zákazníkům praktická a jednoduchá řešení s jednoznačně definovaným přínosem.

Spolupráce - Úzce spolupracovat a vytvářet oboustranně prospěšný dlouhodobý vztah. Jsme přesvědčeni, že nejlepší řešení je vždy výsledkem společné práce, sdílení znalostí a zkušeností.

Důvěryhodnost - Věřit v čestné a poctivé chování našich zákazníků, obchodních partnerů i zaměstnanců a jednat způsobem, aby ani oni neměli důvod našemu slovu nevěřit.

II. Kvalita poskytovaných služeb

Profesionalita - Princip absolutní profesionality uplatňovat ve všech oblastech naší činnosti. Stanovovat si náročné a reálné provozní, obchodní a finanční cíle, vytvářet podmínky pro jejich naplňování.
Inovace - Kontinuální prosperitu společnosti zajistit prostřednictvím poskytování kvalitních konzultačních a ostatních služeb našim zákazníkům a jejich trvalým zlepšováním.

III. Integrita

Při všech našich činnostech důsledně dodržujeme platné zákony, etické principy a profesionální standardy. Za všech okolností zaujímáme spravedlivý, objektivní, nezávislý a na faktech založený přístup a vždy jednáme podle těchto zásad. Netoleruje žádnou formu korupce ani úplatkářství.

IV. Vztah k partnerům, dodavatelům a třetím stranám

Od našich partnerů a dodavatelů vyžadovat stejně zodpovědný přístup ke kvalitě poskytovaných služeb jako je náš vlastní. Vybíráme si pouze ty partnery a dodavatele, jejichž kvalita, odborná kvalifikace, zákaznický přístup a technická úroveň neustále odpovídá našim vysokým nárokům a zabezpečuje spokojenost našich zákazníků.

S našimi partnery, dodavateli a ostatními zainteresovanými stranami budovat dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře a respektu.

V. Pracovníci

Výběr – Výběr vlastních pracovníků i pracovníků dočasně přidělovaných k našim zákazníkům provádět výhradně na základě jejich profesních a osobních schopností bez jakékoliv diskriminace.
Rozvoj - Plně využívat a rozvíjet tvůrčí potenciál, a dbát na neustálé vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců.
Motivace – Vhodnou osobní motivací, podporou otevřené komunikace, respektováním osobnosti jednotlivce a zlepšováním pracovního prostředí vytvářet podmínky pro loajalitu zaměstnanců a jejich aktivní účast na dosahování výsledků firmy.

VI. Procesní systém řízení společnosti

S využitím norem ISO řady 9000 důsledně realizovat procesní systém řízení firmy (systém managementu kvality – QMS), který je chápán jako příležitost a prostředek k optimalizaci všech firemních procesů a poskytuje nástroje k jejich neustálému zlepšování.

VII. Společenská odpovědnost

Aktivně se hlásíme ke konceptu společenské odpovědnosti a etiky podnikání s cílem přispívat k rozvoji společnosti a zvyšovat kvalitu života jednotlivců i komunit. Uvědomuje si svou zodpovědnost vůči vlastníkům, zákazníkům, obchodním partnerům, zaměstnancům vlastním i dočasně přiděleným, vůči naší zemi, ve které podnikáme i občanské společnosti. Jsme sociálně odpovědní, omezujeme dopady naší činnosti na okolí, pravidelně vyhodnocujeme a omezujeme potenciální rizika a pomáháme potřebným.


Environmentální politika

Vedení společnosti přijalo v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001 závazek směřující k minimalizaci dopadů jejích činnosti na životní prostředí. Tento závazek definuje v následujících bodech.

I. Soulad s právními předpisy

Plnění legislativních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí je samozřejmou součástí všech činností společnosti na všech stupních řízení. Soulad činností s právními a jinými požadavky v oblasti ochrany ŽP je pod trvalým dohledem účinného systému kontrol.

II. Prevence a zlepšování kvality životního prostředí

Společnost analyzuje a řídí své činnosti tak, aby co nejúčinněji omezovala jejich negativní dopady na životní prostředí, se zaměřením na:

 • Snížení spotřeby a udržitelné řízení zdrojů.
 • Energetickou účinnost využívání obnovitelné energie.
 • Kvalitu a spotřeba vody.
 • Kvalitu vzduchu.
 • Emise skleníkových plynů.
 • Snížení množství odpadu.
 • Recyklacy.
 • Dekarbonizaci.
 • Ochranu biologické rozmanitosti, využívání půdy a odlesňování.
 • Kvalitu půdy.
 • Snižování emisí hluku.
 • Odpovědné hospodaření s chemikáliemi.
 • Využívání ekologicky šetrných materiálů, technologií a zařízení.

III. Komunikace

O našich zásadách environmentálního chování informujeme naše externí spolupracovníky, partnery a dodavatele a požadujeme od nich stejný přístup k ochraně životního prostředí, prověřujeme zodpovědnost jejich jednání a chování v této oblasti.
K zásadám komunikace patří otevřený přístup k informacím o environmentálních aspektech společnosti, efektivní výměna informací s ostatními zainteresovanými stranami (veřejností, obchodními partnery, orgány státní správy) a vyhodnocování získaných podnětů k dalšímu zlepšování.

IV. Odpovědnost a zvyšování povědomí zaměstnanců

V souladu se současným stavem vědeckého poznání vzdělávat, motivovat a vést zaměstnance k šetrnosti k životnímu prostředí a to nejen v rámci plnění jejich pracovních povinností ve společnosti, ale i mimo ni. 
Zvyšovat povědomí zaměstnanců o významu ochrany životního prostředí, o vlivu vykonávaných činností na ŽP a možnostech přispět k minimalizaci negativních dopadů.

V. Systém environmentálního managementu (EMS)

Ve vazbě na systém managementu kvality (QMS) realizovat podle mezinárodní normy ČSN EN 14001 systém environmentálního managementu (EMS), který je základem pro plnění závazků politiky environmentu a trvalé zlepšování environmentálního profilu společnosti.


Politika dodržování lidských práv

Preambule

Politika lidských práv společnosti Pro-Temp® vyjadřuje úctu ke všem lidským právům.

Politika lidských práv vychází z:

 • Všeobecné deklarace lidských práv OSN a Mezinárodních úmluv tvořících Mezinárodní listinu lidských práv;
 • Deklarace o základních principech a právech při práci Mezinárodní organizace práce.

Účel

Politika lidských práv naší společnosti stanovuje zásady pro naše aktivity a chování se ve vztahu k lidským právům.

Rozsah

Tato politika se vztahuje na všechny zaměstnance naší společnosti i na zaměstnance dceřiných a sesterských společností. Dodržování této politiky vyžadujeme i od našich subdodavatelů pracujících v našich prostorách. Tuto politiku prosazujeme i u všech našich subdodavatelů a dodavatelů.

Tato politika shrnuje aspekty lidských práv z jiných politik a směrnic naší společnosti. Při implementaci této politiky se řídíme zákony zemí, ve kterých působíme a zavazujeme se dodržovat veškeré tyto zákony.

Nucená nebo nedobrovolná práce

Nevyužíváme nucenou nebo nedobrovolnou práci jakéhokoliv typu (např. nucená práce, nedobrovolná práce, práce nevyučených osob nebo nedobrovolná práce vězňů); činnost je dobrovolná.

Práce dětí

Nevyužíváme práce dětí. Výraz “dítě” se vztahuje k jakékoliv zaměstnané osobě mladší 15 let (nebo 14 let v zemích, kde to připouští zákon), nebo k osobě, která nedosáhla věku pro ukončení povinné školní docházky, nebo k osobě, která nedosáhla minimálního věku pro zaměstnání daného zákonem v zemi, podle toho, která z možností je vyšší. Podporujeme užívání zákonem povolených programů učňovských středisek, které splňují všechny zákony a nařízení vztahující se na takové programy učňovských středisek.

Odměny a výhody

Plníme všechny příslušné zákony a nařízení týkající se mezd a pracovní doby včetně minimální mzdy, přesčasových hodin, úkolové sazby a dalších složek platu, a bude poskytovat zákonem nařízené výhody.

Nediskriminace

Nediskriminujeme žádného uchazeče při najímání a zaměstnávání zaměstnanců z důvodu rasy, náboženství, věku, národnosti, sociálního nebo etnického původu, sexuální orientace, pohlaví, identity pohlaví, rodinného stavu, těhotenství, politické příslušnosti nebo invalidity.

Úcta a důstojné chování

S každým zaměstnancem zacházíme s respektem a nepoužíváme tělesné tresty, hrozby násilím nebo jiné formy fyzického násilí nebo obtěžování.

Svoboda sdružování

Respektujeme zákonná práva zaměstnanců na sdružování nebo na nezapojování se do zaměstnaneckých organizací včetně odborových organizací. Vytváříme příznivé zaměstnanecké podmínky a udržujeme účinné programy komunikace se zaměstnanci jako prostředek rozvíjení pozitivních vztahů se zaměstnanci.

Zdraví a bezpečnost práce

Zajišťujeme svým zaměstnancům bezpečné a zdravé pracoviště, v souladu s veškerými příslušnými zákony a nařízeními. V souladu s těmito povinnostmi implementujeme efektivní programy, jež zahrnují ochranu života, prošetřování událostí, chemickou bezpečnost, ergonomii, atd., a zajišťujeme stejný standard v oblasti zdraví a bezpečnosti práce ve všech prostorách, které poskytne svým zaměstnancům. Máme implementovány řídící systémy za účelem splnění těchto požadavků.

Ochrana životního prostředí

Provádíme svou činnost způsobem, který chrání životní prostředí. Plníme veškeré příslušné zákony, nařízení a normy týkající se životního prostředí, jako jsou požadavky týkající se manipulace a likvidace chemických produktů a odpadů, recyklace, manipulace a vypouštění průmyslových odpadních vod, řízení emisí unikajících do ovzduší, a dodržovat plnění veškerých povolení a hlášení týkajících se životního prostředí. Máme implementovány řídící systémy za účelem splnění těchto požadavků.

Zákony, včetně nařízení a jiné právní požadavky

Plníme veškeré příslušné zákony a nařízení ve všech místech, kde dodavatel provádí svou podnikatelskou činnost.

Etika

Vždy postupujeme v souladu s nejvyššími etickými zásadami. Dodržujeme veškeré zákony a nařízení týkající se úplatkářství, korupce a zakázaných obchodních praktik. Nečiníme žádné nabídky, přísliby, nerealizujeme ani neprovádíme jakékoliv plateb ani dary (ať už se jedná o peněžní obnos, nebo jakoukoliv cennost), přímo nebo nepřímo, ve prospěch kohokoliv, za účelem ovlivnění nebo přemluvení kohokoliv, aby ovlivnili rozhodnutí ve prospěch naší společnosti, dceřiných či sesterských společností, ani kohokoliv jiného.


Etická a etnická politika

Naše společnost:

 • striktně dodržuje všechny platné zákony České republiky, závazky vyplývající z mezinárodních smluv, ke kterým se Česká republika připojila i profesionální standardy a etické principy. Kromě toho má naše společnost vypracován vlastní kodex etických hodnot, které určují standardy chování a jednání společnosti a jejích zaměstnanců,
 • netoleruje žádnou formu korupce ani úplatkářství,
 • důsledně respektuje práva zaměstnanců,
 • podporuje rovnost příležitostí a rovné zacházení se svými zaměstnanci bez ohledu na jejich barvu pleti, rasu, národnost, sociální původ, případné postižení, sexuální orientaci, politické nebo náboženské přesvědčení jakož i jejich pohlaví nebo věk,
 • respektuje osobní důstojnost, soukromou sféru a osobnostní práva každého jedince.

 


Bezpečnostní politika

Ochrana bezpečnosti zaměstnanců, informací a hmotného majetku, ve prospěch zákazníků, kandidátů, vlastníků, obchodních partnerů i dalších zúčastněných má pro společnost Pro-Temp® zásadní význam při provozování svých podnikatelských aktivit.

Zavazujeme se k neustálému zvyšování bezpečnosti našich zaměstnanců, kandidátů a jejich osobních údajů, obchodních informací i dalšího nehmotného i hmotného majetku a předcházení škodám, způsobeným trestnou činností nebo neopatrným či nezodpovědným jednáním. Naše aktivity budeme provádět tak abychom chránili naše zaměstnance, informace i majetek a v plném souladu s platnými právními předpisy i s požadavky orgánů státní i místní správy.

Jsme si plně vědomi toho, že se jedná o dlouhodobý závazek, který vyžaduje neustálé zlepšování našich procedur, postupů a zařízení, v souladu s nejnovějšími trendy ve vývoji zabezpečení.

Tato politika se vztahuje na všechna pracoviště společnosti Pro-Temp®, všechny podnikatelské aktivity i na služby a výrobky poskytované externími dodavateli.

 


Kodex chování dodavatele a politika udržitelnosti

Preambule

Tento kodex chování dodavatele a politika udržitelnosti (dále jen „kodex“) stanovuje minimální požadavky na to, aby naši dodavatelé fungovali v souladu s odpovědnými obchodními zásadami a v plném souladu se všemi platnými místními i mezinárodními zákony a předpisy.

Kodex se vztahuje na všechny naše přímé dodavatele – včetně kontraktorů, zástupců a konzultantů. To zahrnuje členy představenstev, zaměstnance na všech úrovních i všechny ostatní, kteří jednají jménem dodavatele nebo ho zastupují.

Od našich dodavatelů očekáváme, že budou splňovat požadavky podrobně uvedené v kodexu po celou dobu jejich obchodních vztahů s námi.

Compliance

Od dodavatelů vyžadujeme, aby dodržovali všechny platné zákony a předpisy své země původu, platné zákony a předpisy zemí, kde působí, jakož i všechny platné mezinárodní smlouvy, příslušné úmluvy a pokyny stanovené mezinárodními organizacemi.

Pokud existují rozdíly mezi platnými zákony, předpisy a kodexem, musí dodavatelé dodržovat přísnější požadavky.

Pracovní podmínky

Nucená nebo nedobrovolná práce

Očekáváme, že naši dodavatelé zakážou nucenou nebo povinnou práci ve všech jejích formách a typech (včetně nucené práce, nedobrovolné práce, práce nekvalifikovaných osob nebo nedobrovolné práce vězňů).

Dětská práce a mladí pracovníci

Naši dodavatelé nesmějí využívat dětské práci ani žádné práce, která by dítě připravila o jeho dětství, potenciál, důstojnost nebo která by byla škodlivá pro jeho fyzické nebo duševní zdraví či vývoj. Výraz „dítě“ se vztahuje na všechny zaměstnané osoby mladší 15 let (respektive 14 let v zemích, je-li to povoleno zákonem), na každou osobu, která ještě nedosáhla věku požadovaného pro ukončení povinné školní docházky, nebo na každou osobu, která ještě nedosáhla věku požadovaného zákonem v příslušné zemi, podle toho, která z možností je nejvyšší.

Pracovní podmínky, mzdy a benefity

Naši dodavatelé musí poskytovat svým zaměstnancům odměnu, která splňuje všechny místní právní normy týkající se minimální mzdy. Jsou povinni zajistit výplatu mezd v zákonném platidle, v pravidelných intervalech a přímo dotčeným zaměstnancům. Naši dodavatelé musí vést odpovídající evidenci takových plateb. Srážky ze mzdy jsou povoleny pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném platnými zákony, předpisy nebo kolektivní smlouvou a dodavatelé by měli o těchto slevách informovat dotčené zaměstnance při každé platbě.

Dodavatelé musí zajistit, aby všem zaměstnancům byly poskytnuty písemné smlouvy o zaměstnání, v nichž budou stanoveny pracovní podmínky v jazyce srozumitelném dotyčné osobě.

Pracovní doba

Naši dodavatelé jsou povinni dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy týkající se pracovní doby, včetně přesčasové práce, a dbají na to, aby pracovní doba nebyla nadměrná.

Svoboda sdružování a kolektivní vyjednávání

Naši dodavatelé jsou povinni respektovat zákonem stanovená práva zaměstnanců hájit svůj zájem, shromažďovat se, kolektivně vyjednávat nebo se neangažovat v zaměstnaneckých organizacích včetně odborových organizací. Musí vytvářet příznivé zaměstnanecké podmínky a udržovat efektivní programy komunikace se zaměstnanci jako nástroj pro rozvoj pozitivního vztahu se zaměstnanci.

Nediskriminace

Naši dodavatelé musí se zaměstnanci zacházet důstojně a s respektem a poskytovat pracovní prostředí, bez obtěžování a zneužívání. Dodavatelé nesmějí provádět pracovní postupy, které diskriminují na základě znaků, jež nesouvisejí s výkonem zaměstnání zaměstnance. Zaměstnanci nesmějí být podrobeni lékařským testům nebo fyzickým prohlídkám, které by mohly být použity diskriminačním způsobem.

Diverzita, rovnost a začlenění

Naši dodavatelé jsou povinni vytvořit pracoviště, která odrážejí různorodé komunity, kde každý zaměstnanec může svobodně vyslovit svůj názor a má příležitost být úspěšný – bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, náboženství, postižení, rodinnou odpovědnost, sexuální orientaci, sociální původ, věk nebo zkušenosti. Ve svých společnostech musí naši dodavatelé podporovat rozmanitost, rovnost a začlenění jako součást svých základních hodnot.

Prostředí na pracovišti

Naši dodavatelé musí poskytovat svým zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní prostředí, které bere ohled na jejich celkové zdraví a pohodu. To znamená, že zaměstnanci dodavatelů musí být chráněni před prostředím, které by mohlo mít negativní dopad na jejich fyzické a/nebo duševní zdraví. Dodavatel musí pravidelně sledovat prostředí na pracovišti (včetně ergonomie, osvětlení, teploty, větrání, hygieny atd.) a přijmout veškerá nezbytná nápravná opatření. Kanceláře a průmyslová zařízení musí být udržovány v souladu s normami stanovenými platnými právními a správními předpisy.

Ochrana před haváriemi

Naši dodavatelé jsou povinni identifikovat, vyhodnocovat a být připraveni na mimořádné situace. Patří sem postupy oznamování a evakuace zaměstnanců, výcvik a cvičení v případě mimořádných událostí, vhodné pomůcky na první pomoc, vhodné vybavení pro detekci a potlačení požáru a odpovídající únikové plány. Dodavatelé musí své zaměstnance pravidelně školit v oblasti havarijního plánování, schopnosti reagovat i lékařské péče.

Lidská práva

Naši dodavatelé musí podporovat a respektovat ochranu mezinárodně vyhlášených lidských práv a zajistit, aby se nepodíleli na porušování lidských práv.

Naši dodavatelé jsou povinni nediskriminovat uchazeče při náboru a zaměstnávání kvůli jejich rase, náboženskému vyznání, věku, národnosti, sociálnímu nebo etnickému původu, sexuální orientaci, pohlaví, sexuální identitě, rodinnému stavu, těhotenství, politickým názorům nebo postižení. Se všemi zaměstnanci musí zacházet stejně a s respektem.

Naši Dodavatelé nesmějí používat tělesné tresty, vyhrožovat zaměstnancům násilím nebo jinými formami fyzického násilí nebo obtěžováním. Jsou povinni respektovat osobní důstojnost, soukromí a osobnostní práva každého jednotlivce.

Podnikatelská etika

Sankce

Naši dodavatelé nesmějí podnikat ani jednat se sankcionovanou zemí, skupinou, organizací ani jednotlivcem.

Korupce, vydírání a podplácení

Naši dodavatelé jsou povinni dodržovat veškeré protikorupční zákony, které zakazují úplatky nebo jiné korupční jednání, aby získali nebo si udrželi podnikání nebo získali jakoukoliv nevhodnou výhodu.

Dodavatelé nesmějí přímo ani nepřímo vymáhat, přijímat ani nabízet žádnou formu úplatku, zpětného odkupu nebo jiné korupční platby žádné osobě nebo organizaci.

Dodavatelé nesmí přímo ani nepřímo nabízet dary našim zaměstnancům, zástupcům nebo komukoliv, kdo jedná naším jménem nebo komukoli s nimi úzce souvisejícímu, pokud není dar skromný a není vhodný čas a místo. Pohostinství, jako jsou společenské akce, stravování nebo pohoštění, může být poskytnuto, pokud se jedná o obchodní účel, a náklady jsou udržovány v rozumných mezích. Dary nebo pohoštění nesmějí být poskytovány výměnou za jakoukoli protihodnotu a nesmějí vytvářet zdání (nebo skutečnou či implicitní povinnost), že dárce daru má nárok na přednostní zacházení, zadání obchodu, lepší ceny nebo vylepšené podmínky prodeje. Během sjednávání zakázky, nabídkového řízení nebo období udělení zakázky je třeba se vyvarovat veškerého pohostinství, darů nebo úhrady výdajů bez ohledu na jejich hodnotu.

Dodavatel se zdrží jakékoli formy korupce nebo i jednání, která by jako taková mohla být potenciálně vykládána. Dodavatel nesmí nabízet, slibovat nebo poskytovat nezákonné výhody národním nebo mezinárodním veřejným činitelům nebo činitelům s rozhodovací pravomocí za účelem dosažení preferenčního zacházení nebo příznivého rozhodnutí.

Správnost finančních výkazů

Dodavatelé se zavazují k transparentnosti, ověřitelnosti a přesnosti svých obchodů a zároveň respektují své povinnosti mlčenlivosti. Veškeré účetní údaje musí být správné, registrované a zaznamenané v souladu s platnými místními a mezinárodními zákony a předpisy.

Sponzorství a politické příspěvky

Veškerá sponzorská opatření dodavatelů musí být v souladu s platnou legislativou. Dodavatelé nesmějí darovat peníze ani poskytovat žádné politické straně žádné peněžní výhody, pokud to zákon nepovoluje.

Důvěrnost a ochrana dat

Naši dodavatelé musí zachovávat důvěrnost informací, které jim byly svěřeny, s výjimkou případů, kdy je zveřejnění povoleno příslušným zástupcem společnosti Pro-Temp® nebo je vyžadováno zákonem. Důvěrné informace zahrnují veškeré neveřejné informace, které by mohly být užitečné pro konkurenty nebo jiné třetí strany nebo by mohly poškozovat společnost Pro-Temp®, pokud by byly zveřejněny; obsahují také informace, které nám svěřily třetí strany. Povinnost uchovat důvěrné informace trvá i po ukončení obchodního vztahu Dodavatele s námi.

Dodavatelé nesmí zneužít žádné informace o společnosti Pro-Temp® důvěrné povahy, jak může být dále upřesněno ve smlouvě mezi společností Pro-Temp® a dodavatelem.

Duševní vlastnictví

Naši dodavatelé jsou povinni respektovat práva duševního vlastnictví a nesmí vědomě porušovat práva duševního vlastnictví nás nebo jakékoli třetí strany. Mají povinnost spravovat technologie a know-how způsobem, který chrání práva duševního vlastnictví.

Hospodářská soutěž a antimonopolní pravidla

Naši dodavatelé jsou povinni respektovat pravidla volné a spravedlivé hospodářské soutěže ve všech obchodních vztazích, zejména nezasahovat proti žádné hospodářské soutěži a/nebo antimonopolnímu zákonu. Uplatňují nejvyšší obchodní etické normy a soutěží v rámci pravidel hospodářské soutěže. Žádný Dodavatel nesmí být součástí jakékoli nezákonné cenové spolupráce, nezákonného rozdělení trhu nebo jiného jednání v rozporu s platnými právními předpisy o hospodářské soutěži.

Střet zájmů

Naši dodavatelé se při spolupráci s námi vyhnou všem střetům zájmů a budou pracovat zcela transparentně s ohledem na všechny okolnosti, za nichž ke střetu dochází nebo může dojít.

Dodavatelé se vyhnou situacím, kdy se jejich osobní a/nebo obchodní zájmy nebo zájmy jejich úředníků či zaměstnanců mohou dostat do střetu se zájmy společnosti Pro-Temp®.

Dodavatelé nám jsou povinni sdělit, zda má některý zaměstnanec společnosti Pro-Temp® nějaký zájem na jejich podnikání, a oznámí jakoukoli jinou situaci, která by mohla být považována za skutečný nebo potenciální střet zájmů.

Whistleblowing a ochrana oznamovatelů

Naši dodavatelé musí mít zavedeny jasné zásady a postupy, aby pracovníci mohli hlásit podezření na protiprávní jednání na svém pracovišti, aniž by byli trestáni či propuštěni. Očekává se, že dodavatelé nahlásí jakékoli porušení norem kodexu. Očekáváme také, že naši Dodavatelé hlásí neetické praktiky od našich zaměstnanců tam, kde byly pozorovány.

Očekáváme, že naši Dodavatelé budou upozorňovat na naše obchodní chování, případně případné porušení kodexu. Podezření lze sdílet prostřednictvím svého pracovního ve společnosti Pro-Temp® nebo prostřednictvím e-mailu whistleblower@protemp.cz. Veškeré obdržené informace budou včas a vhodným způsobem plně a objektivně prošetřeny bez ohledu na to, zda byly obdrženy anonymně či nikoli. Veškerá dokumentace bude zachována jako důvěrná. Netolerujeme žádnou odvetu vůči osobě, která podává oznámení v dobré víře.

Omamné látky

Při práci pro společnost Pro-Temp® nesmí být naši dodavatelé pod vlivem omamných látek, včetně alkoholu a drog. Pokud je to s ohledem na místní zvyklosti a příležitost vhodné, může být podáváno omezené množství alkoholu za předpokladu, že spotřeba není kombinována s obsluhou strojů, řízením dopravních prostředků nebo jinou činností, která je neslučitelná s alkoholem.

Zodpovědné využívání nerostů

Náš dodavatel bude provádět a prosazovat politiku, která zajistí, že nerosty obsažené ve výrobcích, které vyrábí, přímo ani nepřímo nefinancují nebo neprospívají pachatelům závažného porušování lidských práv.

Padělané výrobky a díly

Naši dodavatelé by se měli zdržet nákupu materiálu a zařízení od neautorizovaných výrobců a dodavatelů. Všechny jejich nákupy by měly být sledovatelné: měli by uchovávat nákupní objednávky, dodací listy, osvědčení o shodě a další dokumentaci po požadovanou dobu uchovávání. Měli by udržovat a pravidelně aktualizovat seznam schválených dodavatelů a certifikace dodavatelů. Zaměstnanci dodavatelů, kteří se podílejí na nákupu zboží, by se měli pravidelně účastnit školení o nebezpečí nákupu padělků, podvodných a podezřelých položek a měli by být informováni, že veškeré zboží musí být nakupováno přímo od výrobců nebo prostřednictvím schválených oficiálních dodavatelů a prodejců.

Použití soukromých nebo veřejných bezpečnostních složek

Naši dodavatelé by měli deklarovat, že zajištění bezpečnosti je životně důležité pro udržitelný rozvoj. V případě potřeby se očekává, že budou spolupracovat s veřejnými bezpečnostními složkami, aby pomohli udržet stabilitu a bezpečnost. Jejich spolupráce se bude řídit zásadami transparentnosti, odpovědnosti a dodržování lidských práv. Neměli by se zapojit ani podporovat žádné aktivity, které zahrnují porušování lidských práv, diskriminaci nebo porušování mezinárodního práva. Od našich dodavatelů očekáváme, že se zdrží využíváníZačátek formuláře soukromých bezpečnostních složek.

Životní prostředí

Požadujeme, aby naši Dodavatelé provozovali a rozvíjeli podnikání s ohledem na životní prostředí. Od dodavatelů se očekává, že budou podnik provozovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. Dodavatel musí mít zavedeny postupy pro identifikaci, sledování a hodnocení dopadů na životní prostředí, které umožní soustavné zlepšování vlivu na životní prostředí.

Dodavatelé musí dodržovat všechny příslušné místní a vnitrostátní právní předpisy v oblasti životního prostředí i mezinárodní normy, získávat a udržovat veškerá potřebná environmentální povolení, schválení a registrace.

Kromě toho by dodavatelé měli vyvinout a zavést účinné systémy řízení z hlediska ochrany životního prostředí, které podpoří identifikaci rizik, měření a sledování výkonnosti a povedou k neustálému zlepšování s cílem zmírnit nebo minimalizovat dopady na životní prostředí plynoucí z jeho provozu.

Ochrana půdy, vod, lesů a biologické rozmanitosti

Od našich dodavatelů se očekává, že budou využívat všechny způsoby dekarbonizace prostřednictvím optimalizace svých operací a obchodních procesů, přechodu na nízkouhlíkové a obnovitelné zdroje energie a zkoumání nových technologií. Měly by provozovat svá zařízení způsobem, který snižuje spotřebu zdrojů a emise do životního prostředí. Měly by fungovat způsobem, který snižuje množství nebezpečného i ostatního odpadu, který minimalizuje či zcela eliminuje používání skládek, a který podporuje zásady cirkulace. Očekává se od nich, že budou chránit vodní zdroje a využívat odpadní vodu, kdykoli je to možné, ke snížení spotřeby. Požadujeme, aby naši dodavatelé přispívali k ochraně a zachování přírodního bohatství ve všech svých provozech. Neměli by přispívat k odlesňování prostřednictvím svých operací nebo volbou dodavatelského řetězce.

Emise a efektivní využívaní energie

Od našich dodavatelů se očekává, že budou pravidelně sledovat a dokumentovat spotřebu energie a emise skleníkových plynů. Dodavatelé mají rovněž hledat nákladově efektivní metody zvyšování energetické účinnosti minimalizací své spotřeby energie a emisí skleníkových plynů s ohledem na perspektivu životního cyklu.

Obnovitelná energie a emise uhlíku

Naši dodavatelé by měli minimalizovat svůj dopad na životní prostředí a uhlíkovou stopu tím, že zajistí, aby udržitelnost životního prostředí byla nedílnou součástí všech jejich činností. Kdykoli je to možné, měli by využívat solární zdroje energie k zajištění osvětlení i vytápění. Měli by usilovat o osvědčené postupy v oblasti energetické účinnosti a měli by optimalizovat využívání obnovitelných zdrojů energie, včetně nákupu zelené energie z akreditovaných zdrojů. Očekává se, že minimalizují energii obsaženou ve stavebních materiálech a při nákupech produktů a služeb.

Spotřeba vody

Od našich dodavatelů se očekává, že budou uchovávat vodní zdroje a sledovat a snižovat spotřebu vody.

Kvalita ovzduší

Požadujeme, aby naši dodavatelé monitorovali emise do ovzduší a vypracovali plán pro řízení emisí do ovzduší.

Zdroje a odpadové hospodářství

Naši dodavatelé musí minimalizovat znečištění životního prostředí a průběžně zlepšují nebo eliminují emise pevných odpadů, odpadních vod a ovzduší zaváděním vhodných ochranných opatření do procesů jejich výroby, údržby a zařízení.

Od našich dodavatelů se očekává, že stanoví cíle pro snížení odpadů a zavedou hierarchii nakládání s odpady v následujícím pořadí priorit: prevence, omezení, opětovné použití, využití, recyklace a nakonec likvidace odpadů. Se všemi vzniklými odpady by měly nakládat a likvidovat je bezpečnými a odpovědnými metodami, které chrání životní prostředí a zdraví a bezpečnost zaměstnanců a místních komunit.

Odpovědné nakládání s chemickými látkami

Požadujeme po našich dodavatelích, aby identifikovali a spravovali chemické látky, a zajistili tak jejich bezpečnou manipulaci, skladování, používání, recyklaci a likvidaci.

Snížení emisí hluku

Naši dodavatelé musí dodržovat všechny místní, regionální a národní předpisy týkající se emisí hluku. Jejich provoz musí splňovat nebo překračovat normy emisí hluku stanovené příslušnými úřady a osvědčenými postupy v oboru. Od našich dodavatelů očekáváme, že budou provádět důkladné posouzení vlivu hluku, aby identifikovali potenciální zdroje emisí hluku z jejich činností a jejich potenciální vlivy na okolní komunity a životní prostředí. Měli by zavést účinné strategie snižování hluku, včetně investic do moderního a tiššího vybavení a strojů, zavádění technických kontrol ke snížení hluku, využívat nízkohlučných stavebních technik a metod, vytvářet protihlukové bariéry a instalovat zvukovou izolaci tam, kde je to vhodné, a optimalizovat dopravní trasy a harmonogramy pro minimalizaci dopadu hluku.

Práva zvířat

Naši Dodavatelé jsou povinni deklarovat svůj závazek k ochraně práv zvířat a stanovit zásady pro svoji činnost a chování ve vztahu ke zvířatům, zejména s ohledem na:

Ochranu divokých, domácích a hospodářských zvířat.

Dodržování všech závazných místních a mezinárodních zákonů na ochranu zvířat i etických a morálních standardů směřujících k větší ochraně zvířat proti týrání.

Naši dodavatelé nesmějí nespolupracovat se společnostmi nebo institucemi, které podporují nebo profitují z týrání zvířat.

Implementace

Naši Dodavatelé jsou povinni se zavázat k dodržování odpovědných obchodních principů kodexu. Máme právo kontrolovat dodržování kodexu ze strany našich dodavatelů prostřednictvím auditů, sebehodnocení a kontrol dokumentace.

Očekáváme a povzbuzujeme naše dodavatele, aby vyvíjeli a zaváděli příslušné systémy řízení, vhodné pro společnost jejich velikosti a průmysl k zajištění souladu s platnými zákony a předpisy a požadavky kodexu.

Pokud naši Dodavatelé pořizují jakýkoliv materiál nebo využívají služeb třetí osoby, musí zajistit, aby se jejich dodavatelé starali o sociální a environmentální faktory a tyto faktory zařazovali do své zadávací činnosti.

Porušení pravidel kodexu

Dodavatel je povinen neprodleně informovat společnost Pro-Temp® o porušení kodexu a zajistí nápravná opatření s cílem napravit veškerý nesoulad.

Při závažném porušení kodexu si vyhrazujeme právo přijímat opatření včetně ukončení dodavatelských smluv. 

 


Politika informační bezpečnosti

Společnost Pro-Temp® rozumí pod pojmem informační bezpečnost kontinuální proces zajišťování ochrany informací na potřebné úrovni z hlediska jejich důvěrnosti, celistvosti, dostupnosti a neodmítnutelnosti. Požadované úrovně těchto zabezpečení informací dosahuje společnost Pro-Temp® administrativními, organizačními a technickými opatřeními ve všech oblastech svých podnikatelských aktivit.

Společnost Pro-Temp® pro interní účely stanoví kategorie informací z hlediska požadované úrovně zabezpečení. Společnost Pro-Temp® vytváří, zpracovává a udržuje zejména informace charakteru obchodního tajemství a osobní údaje spadající pod působnost nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Ochrana těchto informací je řešena zvláštními interními předpisy.

Hlavním cílem společnosti Pro-Temp® je ochrana informací před neoprávněnou změnou, před prozrazením neoprávněným osobám, před nepřijatelnou nedostupností, před podvržením; tyto hrozby mohou vzniknout následkem zásahu vyšší moci, v důsledku úmyslného jednání cizích osob nebo v důsledku úmyslného či nedbalostního jednání zaměstnanců společnosti Pro-Temp®.

Tyto bezpečnostní cíle jsou naplňovány prosazováním administrativními, organizačními a technickými opatřeními v oblastech softwarové bezpečnosti, vývojové bezpečnosti, datové bezpečnosti a komunikační bezpečnosti.

Základními zdroji pro správu bezpečnosti v rámci společnosti Pro-Temp® jsou právní předpisy, standardy, normy a doporučení, které musí být v procesu správy bezpečnosti respektovány.

Tato bezpečnostní politika se vztahuje na všechna pracoviště společnosti Pro-Temp®, všechny podnikatelské aktivity i na služby a výrobky poskytované externími dodavateli.

 


Politika podnikatelské etiky

Preambule

Tato politika (dále jen „politika“) vyjadřuje stanovisko společnosti Pro-Temp® k zákazu a prevenci úplatkářství, podvodů, nepoctivosti a nezákonné činnosti jakéhokoli druhu a poskytuje vodítko pro etické rozhodování.

Společnost Pro-Temp® se ve všech svých obchodních činnostech zasazuje o dodržování nejvyšších standardů etického chování a integrity. Společnost Pro-Temp® očekává, že všichni jeho zaměstnanci budou vykonávat svoji práci v souladu s nejvyššími etickými standardy a nebudou vykonávat činnosti, které by mohly poškodit pověst společnosti Pro-Temp® nebo způsobit, že společnost Pro-Temp® poruší zákony nebo jiné závazné právní předpisy.

Tato politika se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti Pro-Temp®, včetně dočasných pracovníků, konzultantů, externistů či zástupců, kteří jednají jménem společnosti Pro-Temp®. Každý zaměstnanec a přidružená osoba, která jedná za společnost Pro-Temp® nebo jejím jménem, je zodpovědná za dodržování nejvyšších standardů obchodního chování. Jakékoli porušení těchto zásad může pro dotyčnou osobu představovat závažnou disciplinární, smluvní a trestněprávní postih a může vážně poškodit pověst a postavení společnosti Pro-Temp®.

Dodržování zákonů, pravidel a předpisů

Společnost Pro-Temp® při podnikání v jakékoli zemi jedná čestně, bezúhonně a v souladu se všemi platnými zákony, mezinárodními smlouvami, příslušnými úmluvami a předpisy. Všichni zaměstnanci Pro-Temp® jsou povinni vždy dodržovat platné právní předpisy. Současně se musí zaměstnanci Pro-Temp® řídit vnitřními směrnicemi, pravidly a předpisy dohodnutými vedením společnosti Pro-Temp®.

Finanční odpovědnost a pravdivé účetnictví

V účetních knihách a záznamech společnosti Pro-Temp® musí být přesně a pravdivě prezentovány výsledky hospodaření a finanční situace společnosti. To nám pomáhá činit zodpovědná obchodní rozhodnutí a sdělovat majitelům pravdivé a včasné informace. Nepravdivé nebo zavádějící zápisy jsou přísně zakázány a společnost Pro-Temp® neschvaluje žádné nezveřejněné závazky nebo nezaznamenané bankovní účty či jiná nezaznamenaná aktiva vytvořená za jakýmkoli účelem.

Žádný zaměstnanec není oprávněn povolit vyplacení prostředků společnosti Pro-Temp® s vědomím, že jakákoli část platby bude použita k jinému účelu než k účelu popsanému v podkladech pro danou platbu.

Nesmí být podniknuty žádné kroky, které by přímo či nepřímo podváděly, ovlivňovaly, nutily, manipulovaly nebo uváděly v omyl jiného zaměstnance či manažera, ani žádného nezávislého auditora či právníka s cílem manipulovat účetní knihy, záznamy nebo účetní závěrky společnosti.

Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat vnitřní kontroly, které byly zavedeny společností Pro-Temp®.

Každý zaměstnanec je povinen:

 • neprodleně informovat svého přímého nadřízeného nebo kteréhokoli z partnerů a zástupce pro řízení kvality o všech chybách nebo možných chybách či nepřesnostech v účetních knihách a záznamech společnosti Pro-Temp®, včetně jejích účetních závěrek, a to ihned poté, co jsou takové chyby nebo nepřesnosti odhaleny nebo existuje podezření o jejich existenci;
 • nahlásit jakékoliv skutečné nebo domnělé porušení vnitřních pravidel společnosti Pro-Temp® kterémukoli z partnerů a zástupci pro řízení kvality, a to ihned poté, co jsou taková porušení odhalena;
 • neprodleně oznámit jakékoli skutečné nebo domnělé podvodné či pochybné transakce nebo události, na které zaměstnanec narazí, kterémukoli z partnerů a zástupci pro řízení kvality.

Spravedlivá hospodářská soutěž a antimonopolní opatření

Pro-Temp® respektuje pravidla volné a spravedlivé hospodářské soutěže ve všech obchodních vztazích, a zejména nejedná proti žádnému soutěžnímu a/nebo antimonopolnímu zákonu. Pro-Temp® uplatňuje nejvyšší obchodní etické standardy a soutěží v rámci pravidel hospodářské soutěže. Pro-Temp® nesmí být součástí žádné nezákonné cenové spolupráce, nezákonného rozdělení trhu nebo jiného jednání v rozporu s platnými právními předpisy o hospodářské soutěži.

Ekonomické sankce

Společnost Pro-Temp® důsledně dodržuje mezinárodní sankce, které jsou zavedeny a neobchoduje, ani nevede obchodní jednání, se sankcionovanými zeměmi, skupinami, organizacemi či jednotlivci. V databázi společnosti Pro-Temp® – CRM, se provádějí pravidelné kontroly, aby se zajistilo dodržování sankcí.

Korupce, vydírání a podplácení

Společnost Pro-Temp® provádí svou činnost v souladu s protikorupčními zákony a předpisy platnými ve všech zemích, ve kterých vykonává nebo plánuje vykonávat obchodní činnost. Společnost Pro-Temp® se zdržuje jakéhokoliv korupčního jednání, aby získala nebo udržela obchodní činnost nebo získala jakoukoliv neoprávněnou výhodu.

Společnost Pro-Temp® ani její zaměstnanci, poradci, smluvní partneři, zástupci, kteří jednají pro/za společnost Pro-Temp® nebo v jejím zastoupení, přímo ani nepřímo nepožadují, nepřijímají ani nenabízejí žádnou formu úplatku nebo jiné korupční platby žádné osobě či organizaci nebo od ní. Společnost Pro-Temp® se zdržuje jakékoli formy korupce nebo jednání, které by mohlo být jako takové potenciálně vykládáno. Společnost Pro-Temp® nenabízí, neslibuje ani neposkytuje nezákonné výhody místním ani mezinárodním veřejným činitelům nebo činitelům s rozhodovací pravomocí, za účelem dosažení preferenčního zacházení nebo příznivého rozhodnutí.

Padělané výrobky a díly

Společnost Pro-Temp® nakupuje materiál a vybavení pouze od autorizovaných výrobců a dodavatelů. Všechny nákupy společnosti Pro-Temp® mohou být zpětně identifikovány a vysledovány: objednávky, dodací listy, osvědčení o shodě a další dokumentace jsou uloženy po požadovanou dobu uchování.

Společnost Pro-Temp® udržuje a pravidelně aktualizuje seznam schválených dodavatelů i jejich certifikace.

Všichni zaměstnanci společnosti Pro-Temp® podílející se na nákupu zboží byli informováni a proškoleni o možném výskytu padělků, podvodných a podezřelých položek a upozorněni, že veškeré zboží musí být zakoupeno přímo od výrobců nebo prostřednictvím schválených oficiálních dodavatelů a prodejců.

V případě, že společnost Pro-Temp® objeví padělané materiály a/nebo výrobky, budou tyto materiály zadrženy a společnost provede šetření k odhalení zdroje. Podrobnosti o takových padělcích předá společnost Pro-Temp® příslušným úřadům k dalšímu prošetření.

Střety zájmů

Ke střetu zájmů dochází mnoha různými způsoby, obecně však ke střetu zájmů dochází vždy, když osobní zájmy jakýmkoli způsobem zasahují do schopnosti vykonávat práci objektivně a v nejlepším zájmu společnosti.

Při výkonu své podnikatelské činnosti se společnost Pro-Temp® vyhýbá veškerým střetům zájmů a pracuje zcela transparentně s ohledem na všechny okolnosti, za nichž ke střetu došlo nebo může dojít.

Od zaměstnanců společnosti Pro-Temp® se očekává, že se budou rozhodovat na základě kvalifikovaného úsudku, nezastřeného protekcionářstvím plynoucím z osobních vztahů a názorů. Soukromé zájmy a vnější činnosti nesmějí ovlivňovat úsudek nebo jednání zaměstnanců při výkonu jejich práce pro Pro-Temp®. Zaměstnanci společnosti Pro-Temp® se musí zdržet navazování vztahů nebo transakcí, které by mohly ovlivnit jejich úsudek o tom, co je pro společnost Pro-Temp® nejlepší. Je třeba se vyhnout i vztahům, které vyvolávají zdání střetu zájmů.

Každý zaměstnanec, který identifikuje transakci nebo vztah, který by mohl vést ke konfliktu zájmů, musí na tuto transakci nebo vztah upozornit kohokoli z partnerů a zástupce pro řízení kvality.

Sponzorství a příspěvky politickým stranám

Veškeré sponzoringové aktivity společnosti Pro-Temp® musí být v souladu s platnými právními předpisy.

Politikou společnosti Pro-Temp® je nedarovat finanční prostředky ani neposkytovat žádné peněžní výhody žádné politické straně, politikům a veřejným činitelům.

Whistleblowing a ochrana proti odvetě

Pro-Temp® má vypracovány postupy pro odhalování, prevenci a předcházení závažných pochybení a podporuje otevřenou komunikaci se zaměstnanci a dalšími zúčastněnými stranami. Tyto postupy umožňují zaměstnancům, dodavatelům, partnerům, zákazníkům a dalším třetím stranám hlásit jakékoli podezření na porušení etického kodexu společnosti Pro-Temp®, politiky podnikatelské etiky společnosti Pro-Temp® či jiných politik a směrnic.

Jakékoli pochybnosti ohledně našeho obchodního chování, případně případného porušení jakékoliv politiky či směrnice je možné nahlásit anonymně prostřednictvím e-mailu whistleblower@protemp.cz. Veškeré obdržené informace budou v plném rozsahu a objektivně prošetřeny, včas a důvěrně, bez ohledu na to, zda byly obdrženy anonymně či nikoli. Veškerá dokumentace bude zachována jako důvěrná. Netolerujeme žádnou odvetu vůči osobě, která podává zprávu v dobré víře.

Pokud bude během vyšetřování zjištěno jakékoli protiprávní jednání nebo neetické chování, provede společnost Pro-Temp® odpovídající kroky k nápravě, uplatní příslušná disciplinární opatření a/nebo podnikne právní kroky; rovněž náležitě informovat oznamovatele.

Žádný zaměstnanec nebo jiná osoba, která nahlásí možné nebo trvající porušení platných právních a/nebo vnitřních standardů společnosti Pro-Temp®, nesmí být předmětem postihu, diskriminace nebo pomsty ze strany společnosti Pro-Temp® nebo jejích zaměstnanců. Společnost Pro-Temp® netoleruje žádnou odplatu vůči osobě, která provede oznámení v dobré víře.

Důvěrnost a ochrana údajů

Všichni partneři, manažeři a zaměstnanci, včetně dočasných pracovníků, konzultantů, dodavatelů či zástupců, kteří jednají za společnost Pro-Temp® nebo jejím jménem, mají povinnost zajistit důvěrné informace o společnosti Pro-Temp® a důvěrné informace, které naši dodavatelé, zákazníci a další strany svěřili společnosti Pro-Temp®. Důvěrné informace jsou informace:

 • které nebyly zpřístupněny veřejnosti;
 • které poskytují společnosti Pro-Temp® výhodu oproti konkurentům;
 • které by mohly společnost Pro-Temp® poškodit, pokud by byly zveřejněny předčasně nebo nevhodně.

Partneři, manažeři a zaměstnanci společnosti Pro-Temp® a další zúčastněné strany jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které jim byly svěřeny, s výjimkou případů, kdy je zveřejnění povoleno příslušným zástupcem společnosti Pro-Temp®, pověřeným zástupcem třetí strany nebo je vyžadováno zákonem.

Duševní vlastnictví

Společnost Pro-Temp® si je vědoma toho, že její duševní vlastnictví (včetně patentů, autorských práv, ochranných známek, know-how a značek) je cenným vlastnictvím jehož ochrana je nezbytná pro udržení konkurenční výhody a pro zajištění efektivity podnikání a rozvoje. Proto společnost Pro-Temp® chrání své podnikání proaktivním získáváním práv duševního vlastnictví. Společnost Pro-Temp® zaujímá proaktivní přístup ve snaze získat, chránit a využívat práva duševního vlastnictví, která vznikla v průběhu jejích obchodních aktivit, například těch, která se týkají nových technologických koncepcí, návrhů a služeb.

Od všech zaměstnanců společnosti Pro-Temp® se očekává, že budou respektovat práva duševního vlastnictví a chránit je před zneužitím, krádežemi, podvody nebo neoprávněným zveřejněním.

Společnost Pro-Temp® respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob a vědomě je neporušuje.

Úlohy a povinnosti

Zaměstnanci společnosti Pro-Temp® jsou povinni uznat a zavázat se k dodržování odpovědných obchodních principů této politiky. Každý zaměstnanec je osobně zodpovědný za to, že obchodní rozhodnutí a činnosti společnosti Pro-Temp® jsou vždy v souladu s duchem i literou této politiky.

V případě nejasností ohledně použití správného postupu, nebo jsou-li konfrontováni se situací, která představuje etický problém, který tato politika neřeší, měli by si zaměstnanci vyžádat radu od některého z partnerů společnosti Pro-Temp® a zástupce pro řízení kvality. Partneři, manažeři i ostatní vedoucí zaměstnanci mají zvláštní odpovědnost být ostatním příkladem v souladu se standardy této politiky, a to jak slovy, tak činy.

Veškeré pochybnosti, dotazy a stížnosti budou brány vážně a vyřizovány neprodleně, důvěrně a profesionálně. Proti žádnému zaměstnanci nebude podniknuta žádná odveta za to, že v dobré víře vznesl jakoukoliv otázku či stížnost.

 

 


Politika informační bezpečnosti

Preambule 

Politika ochrany práv zvířat společnosti DRILL vychází ze zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, z příslušných předpisů Evropské unie i z mezinárodních smluv, ke kterým se Česká republika zavázala a vyjadřuje úctu ke všem právům zvířat.

Účel 

Touto politikou ochrany práv zvířat deklaruje společnosti DRILL svůj závazek k jejich ochraně a stanovuje zásady pro své aktivity a chování se ve vztahu k zvířatům.

Zásady

 • Divoká, domácí i zemědělská zvířata jsou z našeho pohledu tvorové, které je nutné pro jejich bezbrannost vůči člověku mimořádně chránit.
 • Práva zvířat jsou pro nás stejně důležitá jako práva lidská a z tohoto důvodu:
  • Striktně dodržujeme všechny závazné lokální i mezinárodní právní předpisy na ochranu zvířat i etické a morální normy směřující k větší ochraně zvířat proti týrání. 
  • Odsuzujeme jakoukoliv formu, projev a/nebo propagaci týrání zvířat.
  • Nespolupracujeme se společnostmi či institucemi, které týrání zvířat podporují nebo z něj profitují.
  • Podporujeme veškeré aktivity mající za cíl větší ochranu zvířat proti týrání.

Rozsah 

Dodržování této politiky se vztahuje na všechny zaměstnance naší společnosti i na zaměstnance dceřiných a sesterských společností. Stejně tak vyžadujeme dodržování této politiky i od našich subdodavatelů pracujících v našich prostorách. Tuto politiku prosazujeme i u všech našich subdodavatelů a dodavatelů. Při implementaci této politiky se řídíme zákony zemí, ve kterých působíme a zavazujeme se dodržovat veškeré tyto zákony. 

 

 


Politika ochrany práv zvířat

Preambule 

Politika ochrany práv zvířat společnosti DRILL vychází ze zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, z příslušných předpisů Evropské unie i z mezinárodních smluv, ke kterým se Česká republika zavázala a vyjadřuje úctu ke všem právům zvířat.

Účel 

Touto politikou ochrany práv zvířat deklaruje společnosti DRILL svůj závazek k jejich ochraně a stanovuje zásady pro své aktivity a chování se ve vztahu k zvířatům.

Zásady

 • Divoká, domácí i zemědělská zvířata jsou z našeho pohledu tvorové, které je nutné pro jejich bezbrannost vůči člověku mimořádně chránit.
 • Práva zvířat jsou pro nás stejně důležitá jako práva lidská a z tohoto důvodu:
  • Striktně dodržujeme všechny závazné lokální i mezinárodní právní předpisy na ochranu zvířat i etické a morální normy směřující k větší ochraně zvířat proti týrání. 
  • Odsuzujeme jakoukoliv formu, projev a/nebo propagaci týrání zvířat.
  • Nespolupracujeme se společnostmi či institucemi, které týrání zvířat podporují nebo z něj profitují.
  • Podporujeme veškeré aktivity mající za cíl větší ochranu zvířat proti týrání.

Rozsah 

Dodržování této politiky se vztahuje na všechny zaměstnance naší společnosti i na zaměstnance dceřiných a sesterských společností. Stejně tak vyžadujeme dodržování této politiky i od našich subdodavatelů pracujících v našich prostorách. Tuto politiku prosazujeme i u všech našich subdodavatelů a dodavatelů. Při implementaci této politiky se řídíme zákony zemí, ve kterých působíme a zavazujeme se dodržovat veškeré tyto zákony. 

 

 

 


Pravidla zodpovědného marketingu

Preambule

Tato pravidla upravují základní filozofii a principy, kterými se řídí naše marketingová komunikace, propagace a reklama:

 • na veškeré námi nabízené a poskytované produkty a služby,
 • prostřednictvím všech platforem a médií,
 • na všech trzích kde působíme, zejména s ohledem na ochranu spravedlivé hospodářské soutěže a práv spotřebitele.

Zásady

Naše marketingová a reklamní komunikace a propagace našich produktů a služeb:

 • je založena na společenské a profesionální zodpovědnosti a odpovídá obecně respektovaným zásadám slušné komunikace v obchodním styku,
 • nenavádí k porušování žádných závazných právních předpisů, k protispolečenskému jednání ani k překračování etických a morálních norem či správné praxe v žádných zemích či oborech, ve kterých realizujeme své podnikatelské aktivity,
 • je vždy upřímná, transparentní, pravdivá a nešíří klamavé informace či údaje,
 • je slušná, nesnižuje lidskou důstojnost a není v rozporu s obecnými standardy a zvyklostmi v příslušné zemi a kultuře,
 • nepodporuje ani neschvaluje žádnou formu diskriminace, mj. na základě rasy, národnosti, náboženského vyznání, pohlaví, věku, zdravotního postižení nebo sexuální orientace,
 • nevyužívá případné neznalosti či nedostatku zkušeností našich zákazníků, 
 • nepodporuje vytváření předsudků a pověr,
 • nezneužívá odborné údaje, zejména výsledky výzkumů nebo citace z technických a vědeckých publikací,
 • neskrývá ani nemaskuje své skutečné komerční poslání a cíle,
 • respektuje zásady čestného soutěžení konkurentů, neočerňuje konkurenty, osoby ani společnosti, organizace či instituce, obchodní činnost, výrobek nebo službu,
 • nevyužívají dobré jméno jiné společnosti, firmy, osoby nebo instituce,
 • neobsahují ani nezobrazují žádná tvrzení, potenciálně nebezpečné situace, praktiky či činnosti, které by mohly dětem či mladistvým způsobit duševní, morální nebo fyzickou újmu,
 • nepropagují plýtvání anebo neracionální spotřebu surovin či energie, pocházejících z neobnovitelných zdrojů ani nepodporuje chování, poškozující životní prostředí nad společensky akceptovanou míru.
Rozsah 

Dodržování těchto pravidel se vztahuje na všechny zaměstnance naší společnosti i na zaměstnance dceřiných a sesterských společností. Stejně tak vyžadujeme dodržování těchto pravidel i od našich subdodavatelů pracujících v našich prostorách. Tato pravidla prosazujeme i u všech našich subdodavatelů a dodavatelů. Při implementaci těchto pravidel se řídíme zákony zemí, ve kterých působíme a zavazujeme se dodržovat veškeré tyto zákony. 

 

 


Politika postupu při stížnostech

Preambule

Chceme zajistit, aby každý zaměstnanec, dodavatel nebo kdokoliv, kdo má pocit, že je – nebo může být - dotčen naší prací, mohl být vyslyšen a měl právo podat oficiální stížnost na nespravedlivé zacházení, obtěžování a/nebo na obavy o zdraví a bezpečnost a usilovat o jejich vyřešení.

Tato politika postupu při stížnostech byla vytvořena s cílem:

 • zajistit, aby všichni naši zaměstnanci, dodavatelé a ostatní zúčastněné strany byli vyslyšeni a aby s nimi bylo zacházeno stejně,
 • vysvětlit rozsah a definici stížností,
 • nastínit postup pro podávání zpráv a uzavírání stížností,
 • popsat kroky disciplinárního řízení při porušení politiky.

Stížnost může být podána vůči kterémukoliv managerovi či zaměstnanci společnosti.

Postup při stížnosti

Před podáním oficiální stížnosti Vás prosíme o seznámení se s těmi předpisy naší společnosti, kterých se Vaše stížnost týká.

Také Vás žádáme o snahu vyřešit menší spory s pomocí zástupce z HR oddělení (v případě zaměstnanců) nebo příslušného BU Managera/KAM (v případě dodavatelů).

Nebude-li neformální stížnost spravedlivě a konstruktivně vyřešena do 30 dnů, můžete podat stížnost formální.

Příklady situací, ve kterých je vhodné podat oficiální stížnost:

 • Byl/a jste obětí obtěžování na pracovišti.
 • Vaše zdraví a bezpečnost byly ohroženy.
 • Stal/a jste se svědkem nevhodného chování nadřízeného a/nebo managementu.
 • Došlo k nespravedlivým změnám v pracovní smlouvě.
 • Jsou porušovány pokyny z některé politiky/kodexu společnosti.
 • Mezi spolupracovníky, dodavateli a/nebo managmentem existuje spor.

Stížnosti mohou být podány kterýmikoliv z následujících možností:

E-mail: info@protemp.cz

Web: www.protemp.cz

Osobně: zástupci HR oddělení a/nebo řídícímu partnerovi společnosti

Jakmile byla stížnost podána máte právo se účastnit jednání se svědkem, podávat odvolání a v závislosti na závažnosti obvinění můžete odmítnout se dostavit do práce ve vašem týmu, dokud není stížnost vyřešena.

 

 


Energetická politika

Preambule

Společnost Pro-Temp® se snaží využívat energetické zdroje co nejúčinnějším, nákladově nejefektivnějším a ekologicky odpovědným způsobem. Stále sleduje energetickou účinnost spotřebičů a zařízení potřebných pro všechny činnosti a procesy společnosti.

Společnost Pro-Temp® považuje úsporu energií za součást odpovědného podnikání, které partneři, manažeři a zaměstnanci na všech úrovních společnosti prosazují a podporují.

Účelem této politiky je:

 • definovat přístup společnosti Pro-Temp® k využívání energií,
 • optimalizovat spotřebu energií ve společnosti Pro-Temp®,
 • zlepšit efektivitu i produktivitu práce ve společnosti a snížit náklady,
 • zlepšit pracovní podmínky,
 • snížit emise skleníkových plynů,
 • přispívat k udržitelnosti podnikání a
 • obecně snížit plýtvání spojené s využíváním energií.

Tato politika se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti Pro-Temp®, na dočasné pracovníky, konzultanty, dodavatele a spolupracovníky, kteří jednají jménem společnosti Pro-Temp®.

Porušení zásad uvedených v této politice může způsobit vážné poškození pověsti a postavení společnosti Pro-Temp® a může mít za následek disciplinární a/nebo, smluvní a/nebo trestněprávní opatření.

Dodržování zákonů, pravidel a nařízení

Společnost Pro-Temp® vždy dodržuje platné právní předpisy, standardy a normy i požadavky zákazníků související s úsporou energií a s řízením zdrojů. Společnost Pro-Temp® poskytuje adekvátní zdroje k dosahování cílů a udržování systému energetického managementu.

Všichni zaměstnanci společnosti Pro-Temp® jsou povinni stále dodržovat platné právní předpisy. Zároveň musí zaměstnanci společnosti Pro-Temp® dodržovat interní směrnice, pravidla a předpisy odsouhlasené vedením společnosti Pro-Temp®.

Odpovědné využívání energií

Společnost Pro-Temp® podporuje efektivní využívání energií při poskytování svých produktů a služeb svým zákazníkům. Společnost Pro-Temp® se zavázala k odpovědnému hospodaření s energiemi ve všech svých postupech a procesech, jestliže to je nákladově efektivní.

Při implementaci těchto zásad bude společnost Pro-Temp®:

 • využívat pouze energeticky a nákladově efektivní zařízení, vybavení a technologie, které odpovídají uznávaným mezinárodním postupům přijatým strategií 4R: Reduce, Reuse, Recycle a Replacement, které povedou k udržitelnému rozvoji,
 • zvažovat energetickou účinnost jako faktor při poskytování svých služeb, při navrhování svých postupů a procesů a při zadávání poptávek na zboží a služby,
 • neustále zlepšovat hospodaření s energiemi zaváděním strategických postupů energetického managementu, který bude podporovat poskytování produktů a služeb společnosti a současně poskytovat bezpečné a pohodlné pracovní prostředí,
 • obstarávat odpovídající a spolehlivé dodávky energií za nejvýhodnější ceny a připravovat vhodné krizové plány s cílem minimalizace rizik a ochrany provozu společnosti při případném přerušením dodávek energií,
 • komunikovat, propagovat a zvyšovat povědomí zaměstnanců i dalších zúčastněných stran o významu udržitelného hospodaření s energiemi, o rozvoji obnovitelných zdrojů energií, o snižování znečištění a energetických ztrát a o zvyšování energetické účinnosti v průběhu životního cyklu produktů a služeb, s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje,
 • podporovat neustálé zvyšování úspor energií,
 • definovat, vyhodnocovat a revidovat cíle, strategie a plány k rozvoji systémů energetického managementu v souladu se systémem environmentálního managementu společnosti Pro-Temp® (EMS),
 • využívat údaje o spotřebě energií ke zlepšení hospodaření,
 • pravidelně sledovat a vyhodnocovat plnění úkolů společnosti v oblasti využívaní energií a komunikovat tyto výsledky zaměstnance. 

Uplatňování udržitelné energetické politiky

Za uplatňování, vymáhání a kontrolu dodržování této politiky je odpovědný Operations Manager, který zodpovídá za systém EMS a systém udržitelnosti životního prostředí.

Operations Manager je odpovědný za to, že k uplatňování této politiky jsou alokovány přiměřené finanční zdroje a že úkoly vyplývající z této politiky jsou delegovány na kompetentní osoby pověřené přípravou, řízením a kontrolou konkrétních postupů a procedur energetického managementu.