CZSKEN
O nás
Naše vize, mise, hodnoty

Naše vize, mise, hodnoty

Naše vize

Stát se preferovaným poskytovatelem agenturního zaměstnávání, recruitmentu a outsourcingu náboru a vytvořit s našimi zákazníky dlouhodobý vzájemně výhodný obchodní vztah.

Naše mise

  • Poskytnout našim zákazníkům i kandidátům pragmatická řešení jejich náborových potřeb ke spokojenosti obou stran.
  • Dosáhnout u dočasně přidělených zaměstnanců srovnatelné úrovně kvality, loajality a stability jako u zaměstnanců kmenových.
  • Rozvíjet a podporovat možnosti našich zákazníků k jejich vlastnímu růstu, prostřednictvím flexibilních řešení a smysluplným využíváním moderních technologií při vyhledávání a zaměstnanců s požadovanými znalostmi a zkušenostmi.
  • Umožnit každému z našich zaměstnanců, pracujícím pro nás i přiděleným u našich zákazníků, vykonávat smysluplnou práci za spravedlivou mzdu, ať jsou již jeho kariérní cíle malé nebo velké.
  • Požadovat za poskytované služby odpovídající odměnu, dosahovat přiměřený zisk a soustavně zvyšovat hodnotu společnosti pro její vlastníky.

Naše hodnoty

Vztah k zákazníkům a obchodním partnerům

S našimi zákazníky a obchodními partnery úzce spolupracujeme a  vytváříme oboustranně prospěšný dlouhodobý vztah. Jsme přesvědčeni, že nejlepší řešení je vždy výsledkem společné práce, sdílení znalostí a zkušeností.  Překračujeme očekávání našich zákazníků a obchodních partnerů stálým zlepšováním kvality našich služeb, procesů a postupů a vždy je pozitivně překvapujeme. Chráníme jejich dobré jméno a za tento závazek se cítíme odpovědni nejen v zaměstnání,  ale i mimo něj.

Vztah k spolupracovníkům

Oddanost, motivace, znalosti a schopnosti našich spolupracovníků jsou základem našeho úspěchu. Jejich výběr provádíme bez jakékoliv diskriminace, výhradně na základě jejich odborných znalostí, osobních schopností a vysoce etického chování. Dbáme na jejich stálý profesní a osobní rozvoj a motivujeme je k dosahování vynikajících výsledků. Vždy respektujeme jejich osobnosti.

Vztah k dočasně přidělovaným zaměstnancům

K zaměstnancům dočasně přiděleným u našich zákazníků máme stejný vztah, založený na vzájemném respektu a důvěře, jako k našim kmenovým zaměstnancům. Důsledně respektujeme jejich práva, podporuje rovnost příležitostí a rovné zacházení bez ohledu na barvu pleti, rasu, národnost, sociální původ, případné postižení, sexuální orientaci, politické nebo náboženské přesvědčení jakož i jejich pohlaví nebo věk. Respektuje osobní důstojnost, soukromou sféru a osobnostní práva každého jedince.

Respekt

Vždy respektujeme a důsledně chráníme oprávněné zájmy našich zákazníků, obchodních partnerů, našich kmenových zaměstnanců i zaměstnanců dočasně přidělených.

Důvěra

Věříme v čestné a poctivé chování našich zákazníků, obchodních partnerů i zaměstnanců a jednáme způsobem, aby ani oni neměli důvod našemu slovu nevěřit. Pokud však někdo zásady slušnosti a poctivosti v podnikání poruší, hájíme naše zájmy a práva nekompromisně a s využitím všech zákonných prostředků.

Spolehlivost

Požadavky a přání našich zákazníků plníme včas a v požadované a očekávané kvalitě. Naše obchodní nabídky a smluvní vztahy připravujeme s ohledem na naše možnosti a vždy tak abychom byli schopni splnit, co slíbíme.

Integrita

Při všech našich činnostech důsledně dodržujeme platné zákony, etické principy a profesionální standardy. Za všech okolností zaujímáme spravedlivý, objektivní, nezávislý a na faktech založený přístup a vždy jednáme podle těchto zásad. Netoleruje žádnou formu korupce ani úplatkářství.

Zodpovědnost

Uvědomuje si svou zodpovědnost vůči vlastníkům, zákazníkům, obchodním partnerům, zaměstnancům vlastním i dočasně přiděleným, vůči naší zemi, ve které podnikáme i občanské společnosti. Jsme sociálně odpovědní, omezujeme dopady naší činnosti na okolí, pravidelně vyhodnocujeme a omezujeme potenciální rizika a pomáháme potřebným.